Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Výbor zejména:

– předkládá Radě návrhy opatření směřujících k prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vytváření národní strategie pro prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách,
– za účelem koordinace postupů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy i územní samosprávy), zástupci odborné veřejnosti a zástupci nestátních neziskových organizací,
– sleduje statistické údaje o různých formách domácího násilí a násilí na ženách,
– navrhuje opatření v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
– zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
– podporuje vzdělávání profesionálů, kteří přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí a násilí na ženách.

Akční plány:

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 6. května 2019 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Akční plán je v pořadí třetím samostatným strategickým dokumentem vlády ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Jeho cílem je přispět ke zlepšení postavení obětí a zlepšit systém prevence těchto forem násilí. Akční plán navazuje na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Akční plán také navazuje na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014.

Výbor každoročně zpracovává Zprávu o plnění Akčního plánu, v rámci které zaujímá stanoviska a formuluje doporučení k plnění jednotlivých opatření ze strany rezortů v daném roce.

Statut výboru. Plán práce výboru: 201820192020/2021.

Seznam členek a členů Výboru zde.

Zápisy z jednání výboru jsou dostupné zde: Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.