Ilustrační fotografie: Zasedání Rady 2019

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Klíčovým poradním orgánem pro otázky spjaté s rovností žen a mužů je Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně, předsedá jí premiér či premiérka a působí v ní odborníci a odbornice na témata spjatá s rovností žen a mužů. V rámci její činnosti jsou v současnosti zřízeny čtyři výbory a tři pracovní skupiny.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen “Rada”) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 1033 ze dne 10. října 2001. Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovnosti žen a mužů. Rada zejména:

  • sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů, zejména závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a dalších,
  • identifikuje ve společnosti aktuální problémy v oblasti rovnosti žen a mužů,
  • projednává a doporučuje vládě ČR základní koncepční směry postupu vlády ČR při prosazování rovnosti žen a mužů, zejména prostřednictvím zpracování návrhů týkajících se politik v jednotlivých oblastech rovnosti žen a mužů, návrhů dílčích opatření a podnětů ke zlepšení rovnosti žen a mužů, a to z vlastní iniciativy nebo v rámci úkolů uložených vládou Radě nebo jejímu předsedovi či předsedkyni,
  • zaujímá stanoviska k návrhům vládních, resortních a dalších opatření, která se týkají rovnosti žen a mužů,
  • hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů v ČR,
  • sleduje naplňování a pomáhá realizaci strategických dokumentů vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů,
  • koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovnosti žen a mužů a stanovuje okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovnosti žen a mužů,
  • spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast rovnosti žen a mužů a s orgány územní samosprávy.

V současnosti jsou při Radě zřízeny následující výbory a pracovní skupiny:

Usnesením vlády ČR ze dne ze dne 25. června 2014 č. 492 byla agenda rovnosti žen a mužů a sekretariát Rady přesunuty z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR.

Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. V současnosti je předsedou Rady Andrej Babiš. Rada má celkem 31 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Seznam členek a členů Rady najdete na webu vlada.cz.

Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Informace o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády. Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů a občanek na porušování principů rovnosti žen a mužů. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů), který je organizační součástí Úřadu vlády.

Vláda ČR schválila usnesením ze dne 14. září 2020 č. 925 nový statut Rady. Jednání Rady se řídí jejím Jednacím řádem. Podrobné záznamy o činnosti Rady najdete zde.