Projekt k prosazování rovnosti žen a mužů 2014-2022

Od 1. února 2016 je Odbor rovnosti žen a mužů (dále jako „Odbor“) řešitelem projektu s názvem „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“. Projekt měl původně probíhat do konce roku 2020, ale byl o dva roky prodloužen, aby byl zajištěn hladký přechod na navazující Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

Projekt se zaměřuje na řešení nerovností žen a mužů v České republice a svým obsahem navazuje na předešlý projekt realizovaný Odborem (tehdy ještě Oddělením rovnost žen a mužů) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

K řešení nerovností mezi ženami a muži v České republice dojde prostřednictvím systémového nastavení genderové agendy, zejména implementací Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020 a dalších dokumentů. Dalším cílem projektu je zlepšit institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na úrovni vlády ČR a prosazování gender mainstreamingu, např. lepším sběrem statistických dat či důslednějším hodnocením dopadů materiálů předkládaných vládě ČR. Projekt rovněž prohloubí agendu rovnosti žen a mužů směrem k Evropské unii, OSN a dalším mezinárodním organizacím.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.