Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) na základě usnesení Rady ze dne 29. května 2012. Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zabývat se tématem muži a rovnost žen a mužů.

K cílům Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů patří např. asistence při vytváření Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, monitoring statistik, osvětová činnost či příprava zprávy o sociálních problémech mužů v oblasti rovnosti žen a mužů.

Jako hlavní témata si pracovní skupina vytyčila:

Seznam členek a členů Pracovní skupiny je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání jsou k dispozici zde.