Skip to content

AKTUALITY |

DALŠÍ AKTUALITY

Odbor rovnosti žen a mužů na NGO marketu

„Mluvme spolu” bylo heslem letošního NGO marketu, který je každo-ročně místem setkání neziskových organizací a široké veřejnosti. Předsta-vuje možnost seznámit se s aktivitami…více

Konference představila nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Mezinárodní konferenci Bezpečné vztahy od dět-ství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých…více

Prevence sexuálního násilí a kybernásilí: Začínáme s workshopy na školách

Koncem září se usku-tečnily první workshopy na základních a střed-ních školách k prevenci sexuálního násilí a ky-bernásilí..více

Konference "Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých"

Záštitu nad konferencí převzal velvyslanec Nor-ského království v ČR Robert Kvile a ministr školství Robert..více

To je rovnost

STRATEGIE 2021+

Odstraňování nerovností v 8 společenských oblastech

Strategie formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v ČR na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila. Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 byla schválena Vládou ČR 8. 3. 2021. 

KAPITOLY

Partnerské instituce